Image Photo List

2018年06月18日

2018年06月18日

オリジナルクロス

2018年06月15日

2018年06月15日

切欠

2018年06月14日

2018年06月14日

大量の障子貼替!

2018年06月12日

2018年06月12日

敷居溝用レール

2018年06月08日

2018年06月08日

建具(障子)調整

2018年06月07日

2018年06月07日

坊主ふすま

2018年06月06日

2018年06月06日

戸襖の貼替

2018年06月05日

2018年06月05日

仏間 紋紗貼り